Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Voorwerp en toepassingsgebied

Hartelijk dank in uw interesse in een product van www.zinbrengers.info. De volgende voorwaarden bepalen de wederzijdse rechten en plichten van zowel de koper als de verkoper.

De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de natuurlijke persoon Stefanie vandierendonck (BTW BE0847 209 282), met maatschappelijke zetel te Veldstraat 98, 8650 Houthulst, België, hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de “Klant”. De Klant en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd.

Elke bestelling van een Product of dienst dat wordt aangeboden op de Site, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van onderhavige Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening vanwege de Klant. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn inzake elektronische handtekeningen, kan de Verkoper de bestelling van de Klant via de aangeboden modaliteiten beschouwen als een elektronische handtekening met dezelfde waarde als een geschreven handtekening, met de daaruit vloeiende contractuele gevolgen.

De Klant die een Product op de Site bestelt, moet over de volledige rechtsbevoegdheid beschikken.


Artikel 2 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


De verkoper benadrukt haar engagement om het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld, zorgvuldig te respecteren en daartoe de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe te passen. Daarom beschikt u als Klant over een recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben, recht dat u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen, per brief op het adres Veldstraat 98 8650 Houthulst, via e-mail op het adres 
info@steffievandierendonck.com of telefonisch op het nummer +32(0)472 02 50 52.

Wij doen er alles aan om u een zo goed mogelijke gebruikservaring te bieden op onze site. Dit houdt in dat we bepaalde informatie bijhouden zoals gegevens die nodig zijn om een bestelling te plaatsen. Omdat we een bedrijf zijn dat op het internet actief is, kan een deel van de informatie wat technisch zijn. We doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Voor vragen kan u ons steeds contacteren.

 

Artikel 3. Online aankopen van product of dienst

De prijs van elk product of elke dienst die op de Site wordt verkocht, wordt weergegeven in euro, btw inbegrepen. Deze prijs is exclusief leveringskosten, die ten laste zijn van de klant. Op online cursussen worden uiteraard geen leveringskosten gerekend. Bij de bestelling verbindt de Klant zich ertoe, bovenop de aankoopprijs van de bestelde producten, de leveringskosten te betalen indien van toepassing. Eventuele leveringskosten worden steeds vermeld bij afrekening.

De kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de bestelling, zelfs als deze kosten na aankoop zouden worden gewijzigd. Deze kosten worden niet terugbetaald aan de klant indien hij zijn bestelling terugzendt krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties.

Om een bestelling uit te voeren dient de Klant het bestelformulier dat hem op de Site ter beschikking wordt gesteld in te vullen, een e-mail te sturen naar het adres info@steffievandierendonck.com of zijn bestelling telefonisch uit te voeren, via deze wegen zal hij ook de inlichtingen moeten verstrekken die noodzakelijk zijn voor de transactie. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het doorgeven van foutieve informatie.

De door de Verkoper opgeslagen gegevens maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

Door het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de Klant de integraliteit van onderhavige Algemene Voorwaarden en verbindt hij zich ertoe de integraliteit van het totaal verschuldigde bedrag te betalen. Voor sommige online cursussen kan via Ecurring domiciliëring per maand of kwartaal gekozen worden. Niet betaling van het volledige verschuldigde bedrag kan leiden tot uitsluiting van de online cursus of diensten waardoor het resterende lesmateriaal niet ter beschikking gesteld zal worden.

Artikel 4: Betalingsmodaliteiten en aansprakelijkheid

Voor de betaling van de Aankopen heeft de Klant de keuze uit verschillende betalingswijzen:

  • met overschrijving vóór ophaling of verzending (online verschillende betaalopties mogelijk.)

  • met cash bij ophaling

  • Met bancontact via Mollie en PlugandPlay online betaalsysteem

  • Met domiciliëring via Ecurring van Mollie

De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internetwerk (o.a. informaticavirus). De verkoper doet er echter alles aan om dit te vermijden zoals beveiliging site en werken met een erkende beveiligde partner voor online betalingen.

Artikel 5 Verzending en levertijden

De levering van het/de Product(en) die het voorwerp uitmaken van de transactie, wordt uitgevoerd door de Verkoper, De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen opdat de Bestelling naar het door de Klant opgegeven leveradres wordt verstuurd zo snel mogelijk na de bevestiging van de Bestelling en ontvangst van betaling. Indien de Klant het pakket niet in ontvangst kan nemen zal hij een zendingsbericht in de brievenbus krijgen. Hij kan er dan zelf voor kiezen om het pakket op te halen in het dichtst bijzijnde postcentrum of gratis bellen om een tweede presentatie van het pakket te vragen op het moment dat hij wel thuis is. Bij bestelling van online cursus zal deze toegezonden worden zo snel mogelijk na ontvangst betaling of op de startdatum van de cursus die vermeld stond op de website bij aankoop. Elke mogelijke vertraging zal met de nodige reden gemeld worden aan de klant.

Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product door de Klant in ontvangst is genomen, met automatische risico-overdracht naar laatstgenoemde. Het ontvangstbewijs wordt door de bezorger opgemaakt.

Bij de ontvangst van zijn pakje dient de Klant de kwaliteit van zijn aankoop te controleren en heeft hij het recht eventuele klachten te formuleren krachtens zijn herroepingsrecht of de wettelijke garanties. Hij mag het pakje ook weigeren indien duidelijk is dat het werd geopend of indien het klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont, te wijten aan nalatigheid tijdens de levering. In dit tweede geval moeten de klachten worden meegedeeld aan de verkoper binnen drie werkdagen na levering van het pakje.

Artikel 6 Herroepingsrecht en retourmogelijkheden

Indien een op de Site aangekocht artikel niet voldoet aan de verwachtingen van de Klant, beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering, om af te zien van zijn aankoop en om de verkoper hiervan in kennis stellen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op onderhavige Algemene Voorwaarden. Te tellen vanaf het door de Klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te zenden naar de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.

Bij ontvangst van online cursusmateriaal gelden deze voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de productpagina. Nog niet ontvangen lespakketten worden na herroeping uiteraard niet meer uitgezonden.

De retour van goederen aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres: Veldstraat 98, 8650 Houthulst, België. De Klant mag de leveringswijze kiezen, maar moet weten dat de kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending van het pakje te zijnen laste vallen, en dat hij het bewijs van verzending moet bijhouden.

In het geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt de Verkoper zich ertoe, na controle van de geretourneerde artikelen (zie artikel 6.5.), de Aankoopprijs aan de Klant terug te storten ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst door de Verkoper van het teruggestuurd pakje, leveringskosten niet inbegrepen.

De Klant zal de terugbetaling via overschrijving worden uitgevoerd op het aan de Verkoper verstrekte rekeningnummer. De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van ongeldige terugbetaling veroorzaakt door een onjuiste vermelding van het rekeningnummer door de Klant.

 

Artikel 7 Geschillen

Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kon worden gevonden, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement.

De uitwisselingen tussen beide Partijen, bewaard door de Verkoper, zullen worden beschouwd als bewijzen die in overweging kunnen worden genomen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden vormen een contractueel geheel tussen beide Partijen. Wij streven ernaar deze te actualiseren in overeenstemming met de Belgische juridische wijzigingen die een impact op deze voorwaarden zouden kunnen hebben. Toch kan het gebeuren dat één of meer artikelen uit hoofde van een wet, een regel of bij definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, ongeldig worden verklaard. In dit geval blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.


De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en stelt de nieuwe versie ter beschikking van de Gebruikers via de Site.